Privacyverklaring

  • Wij wensen u te informeren omtrent de verzameling van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle elementen die kunnen leiden tot de identificatie van een natuurlijk persoon, zoals onder andere uw naam, adres, e-mailadres, betalingsgegevens…
  • Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) is Eurofins Labo Van Poucke, met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 7, de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
  • Wanneer u beroep doet op onze diensten dan kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en, indien nodig, doorgegeven aan derden. Deze verwerking is steeds gebaseerd op onze precontractuele of contractuele relatie. Wij geven uw persoonsgegevens enkel door aan een derde partij indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
  • Wat betreft het verwerken van gegevens met betrekking tot uw gezondheid is de verwerking steeds gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Bij gebrek aan toestemming aanvaardt u dat wij de gevraagde diensten niet kunnen leveren.
  • Wij beschikken over aangepaste technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen zijn aangepast aan de huidige stand van de techniek.
  • Op eender welk moment beschikt u over het recht om informatie op te vragen betreffende de bij ons bewaarde persoonsgegevens. Daarnaast beschikt u over het recht om uw gegevens aan te passen, te verwijderen en/of de verwerking te beperken conform de voorwaarden onder de GDPR. Daarnaast kunt u een gegevensoverdracht van de door u aan ons verstrekte gegevens aanvragen.
  • Van zodra de bewaring van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, worden deze onmiddellijk verwijderd of geanonimiseerd, behalve indien wij op basis van een Europese of Belgische wetgeving verplicht zijn om gegevens langer bij te houden.
  • Alle verzoeken of vragen omtrent deze privacyverklaring kunt u richten tot onze functionaris voor gegevensverwerking (DPO) via dpo@labovanpoucke.eu of naar het hierboven vermelde adres. Meer informatie omtrent ons privacybeleid kan u terugvinden op onze website via www.labovanpoucke.eu. Tevens beschikt u over de mogelijkheid om uw klachten inzake gegevensbescherming te richten tot de Belgische toezichthoudende autoriteit.